استاد قرائتی

استاد قرائتی-آیا خانمی حاضره محبت شوهرش با دیگران تقسیم بشه؟

آیا زنی حاضره شوهرشنود و هشت درصد خانمش و فقط دو درصد یه خانم دیگه رو دوست داشته باشه؟ اجازه میده یا نمیده؟ ……. همان طور که دوست نداری دو درصد از علاقه شوهرت به زن های دیگه تعلق بگیره، تو هم با بی حجابی و آرایش کردن محبت مردهای مرور بیشتر

توسط hosenair، قبل