استاد طائب

استاد طائب-اشرافی گری دولت

در یکی از استان ها رفتم، احوال استاندارش رو پرسیدم، ۷۷۰ میلیارد ثروتش بود. ثروت اعلانی وزیر مسکن ۴۵۰ میلیارد تومنه ثروت اعلانی وزیر صنعت بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومنه ثروت اعلانی وزیر بهداشت ۱۲۰۰ میلیارد تومنه بعد وزیر مسکن میاد میگه من حالم از مسکن مهر به هم مرور بیشتر

توسط hosenair، قبل