استاد رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور ازغدی-رهبری هر جا مدیره گل کاشته

رهبری به وظیفه اش عمل کرده اتفاقاً چیزهایی که دست رهبری هست، همه اش موفق بوده مثلاً نیروهای نظامی که دست رهبری بوده، چقدر موفق بوده اند موشک نقطه زن با برد ۳۰۰۰ کیلومتر کاری کرده که هیچ جای دنیا جرأت نمی کنند نگاه چپ به مملکت داشته باشند.

توسط hosenair، قبل